Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.
Tämä 22.5.2018 päivitetty seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Pretty Company Finland Oy
Aurinkokuja 5 B
33420 TAMPERE

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelu
Aurinkokuja 5 B
33420 TAMPERE
040 521 1432
aspa@pretty.fi

2. Rekisteröidyt

pretty.fi -verkkokaupan rekisterit sisältävät verkkokaupassa asioineiden henkilöiden sekä pretty.fi -uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden tietoja.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn (luotu asiakastili) tai rekisteröimättömän asiakassuhteen perusteella

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella: uutiskirjeen tilaajat

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen hoitaminen, tilausten käsittely

 • Palveluistamme ja tarjouksistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi

 • osoite

 • sähköposti

 • puhelinnumero

 • tilauksessa käytetty IP-osoite

 • tieto asiakkaan valitsemasta maksunvälittäjästä


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen aspa@pretty.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa, kuten verkkokaupasta tehdyt tilaukset ja niiden sisältämät tiedot, ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Käytännössä tämä tapahtuu peruuttamalla uutiskirjeen tilaus uutiskirjeestä löytyvästä linkistä.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään verkkokaupan järjestelmän kautta. Pretty Company Finland Oy on yksityisesti ylläpidetty tietolähde ja toimii kosmetiikka-alan tuotteiden verkkokauppana. Tiedot on kerätty EU-alueelta ja sisältävät asiakkaiden antamaa tietoa.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: verkkokaupan tilausten yhteydessä saaduista tiedoista jotka asiakas antaa tilauksen käsittelyä ja toimittamista sekä mahdollista yhteydenpitoa varten. Uutiskirjeen tilaajat antavat markkinointiluvan uutiskirjeen tilauksen ja sähköpostiosoitteensa ilmoittamisen yhteydessä.

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä: verkkokaupan kautta tehdyt tilaukset

 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta: uutiskirjeen tilaukset

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Pretty Company Finland Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia jotka ovat sitoutuneet direktiivin vaatimuksiin:

 • MailChimp

 • Google

 • Paytrail Oy

 • Klarna Oy

7. Käsittelyn kesto

Tiedon säilyttämisen ja käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet:

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tilauksia koskevat tiedot sisältävät henkilötietoja ja niitä säilytetään Kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti.

 • uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

8. Henkilötietojen käsittely ja tietoturva

Asiakasrekisteriä käsittelevät Pretty Company Finland Oy:n työntekijät. Tietojärjestelmiin on pääsy myös IT -tukiyrityklsellä sekä tilitoimistolla. Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden tai kumppanien toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Top